Language & Currency

เรียนปิงปองเพื่อการแข่งขัน

ฝึกฝนสกิลการบุกท็อปสปิน การบล็อก น็อกเกอร์ปิงปอง เหมาะสำหรับผู้ที่ตีปิงปองขั้นพื้นฐานได้แล้ว และต้องการหาคู่ตีที่มีฝีมือสามารถบล็อกลูกได้

...

ฝึก Technique Skill สำหรับผู้แข่งขัน คอร์สเรียนปิงปองเพื่อการแข่งขัน เหมาะสำหรับผู้ที่ตีปิงปองขั้นพื้นฐานได้แล้ว และมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนในระดับการแข่งขันต่อไป เรียนรู้เทคนิค...